slide-2-2-0
slide-3-2-0
slide-7-2-0

Természetvédelmi kezelés

Kedves Látogató, Kedves Kolléga,

Üdvözöljük a természetvédelmi kezelés honlapon.

Ennek a honlapnak az a célja, hogy elsősorban a hazai gyakorlati természetvédelemben dolgozók több évtizedes kezelési tapasztalatait és tudását első ízben összegezze az egyes védett fajokra, veszélyeztetett élőhelyekre vonatkozóan. A kezelési tapasztalatok összegzésén túl, a széleskörű konzultáció is célunk és az is, hogy az ismereteket mindenki számára hozzáférhetővé tegyük.

Az emberi tevékenység következtében a bennünket körülvevő természet egyre nagyobb mértékben pusztul, fajok és élőhelyek kerülnek végveszélybe, de gyakran nagyobb ökológiai rendszerek fennmaradása is kérdésessé válik.

Ezekre a kérdésekre keresi a választ a természetvédelem, amely Európában elsősorban a fajok és területek védetté nyilvánításával és a veszélyeztető tényezők elhárítása érdekében természetvédelmi kezeléssel próbálja mérsékelni a negatív hatásokat.

Magyarországon sincs ez másként. Az utóbbi negyven év természetvédelmi tevékenységének köszönhetően kialakult Magyarországon a védett természeti területek – nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek, természetvédelmi területek, ex lege védett területek – hálózata. Az Európai Unióhoz történő csatlakozáskor megtörtént a Natura 2000 területek kijelölése is, amelyek nagy részben magukban foglalják a hazai jogrend alapján védetté nyilvánított területeket is. Ezekkel a lépésekkel megteremtődött a jogi alapja annak, hogy az ezeken a területeken található élő és élettelen természeti értékek hosszú távú megőrzéséről gondoskodni lehessen. Kialakult az az állami intézményrendszer is – nemzeti park igazgatóságok hálózata – , amelynek az a feladata, hogy ezeket a területeket a lehető legjobb természeti állapotban tartsa. Mindezek mellett az önkormányzatok is végeznek természetvédelmi kezelési tevékenységet, illetve működnek civil természetvédelmi szervezetek (egyesületek, alapítványok) is, amelyek hasonló célok megvalósításán fáradoznak.

Azok a beavatkozások, amelyeket a napi gyakorlatban egy-egy terület vagy faj védelme érdekében megvalósítunk, alkotják a természetvédelmi kezelést, amelynek módszerei, szabályai nincsenek – nem is lehetnek – kőbe vésettek, mert legtöbbször a mindenkori természeti állapotra kell reagálni a beavatkozásokkal.

A természetvédelmi kezelés egy rendkívül összetett, sok tényezőt figyelembe vevő tevékenység, amelynek szerves része a kutatás és a monitorozás. Mára már hatalmas – de messze nem elégséges – tudás és tapasztalat gyűlt össze az egyes fajok, élőhelyek ökológiai igényeiről, a különböző emberi tevékenységekre való reagálásukról és a beavatkozások hatásairól. A természeti értékekben gazdag területeink legnagyobb része emberi behatás alatt állt, vagy áll, ezért ezek többségének kívánatos állapotát folyamatos, de „bölcs” hasznosítással lehet fenntartani.

.A magyar természetvédelem e téren is sokszereplős rendszer. A civil szervezetek, az oktatók, a kutatók és persze a hivatásszerűen természetvédelmi tevékenységet végzők mellett szereplői a társágazatok képviselői is. A mező- és erdőgazdálkodásban, a vízgazdálkodásban, a turizmusban vagy a vadgazdálkodásban tevékenykedők is részesei ennek a rendszernek. Ezeken a szakterületeken tevékenykedő szakembereknek hatalmas tudása és tapasztalata gyűlt össze arra vonatkozóan, hogy az egyes veszélyeztető tényezők elhárítására, mérséklésre milyen válaszokat lehet, illetve kell adni, azaz milyen természetvédelmi kezelést érdemes folytatni. Ezt a tudást szeretnénk összegyűjteni és közkinccsé tenni ezen a honlapon.

A jelentős összegű uniós pályázatoknak köszönhetően egyrészt folyamatosan növekszik az igény a kezelési ismeretekre, másrészt a pályázatok megvalósítása során is sok ilyen jellegű tapasztalat birtokába jutottunk. Ezek pedig különösen indokolttá teszik ennek a honlapnak az elindítását, működtetését.

Középtávú célunk, hogy valamennyi védett fajra, Natura 2000 jelölő fajra és élőhelyre, illetve ÁNÉR élőkategóriára vonatkozóan itt megtalálhatók legyenek az ismert veszélyeztető tényezők és azokra adható, illetve adandó válaszok, kezelések. Bizonyosan sok olyan faj és élőhely létezik, amelyik nem igényel semmiféle beavatkozást, de sajnos már most látszik, hogy sok olyan is van, amelyik igényelne, de egyelőre nincs tapasztalatunk arra vonatkozóan, hogy a felmerülő lehetséges beavatkozásoknak milyen hatása lenne. Ez egyúttal kijelöli a kutatási irányokat is, hiszen előbb utóbb minden lehetséges problémára választ kell tudnunk adni.

Fontos azonban annak hangsúlyozása is, hogy számos esetben az egyes területeken előforduló fajok érdekei ellentétesek is lehetnek, vagy jelenlegi tudásunk szerint annak látszanak. Egy bonyolult ökoszisztéma működési sajátosságainak feltárása időigényes tevékenység, amely a folyamatosan változó külső körülmények miatt talán soha nem tekinthető véglegesnek. Ezért az itt leírtakat a gyakorlatban csak úgy lehet alkalmazni, ha tisztában vagyunk azzal, hogy a megvalósított kezelésnek, mely élőlények a kedvezményezettjei és milyen hatása lesz a beavatkozásnak a többi fajra. illetve magára az élőhelyre vonatkozóan.

A gyakorlati természetvédelemben dolgozók rengeteg tapasztalatra tettek szert, de ezt a tudást eddig nem rendszereztük, nem folytattunk róla széleskörű konzultációt, persze vannak nagyon pozitív kivételek is.

Ennek a honlapnak az a célja, hogy ezt a tudást, tapasztalatot összegezze, felületet biztosítson ezek megvitatására és a letisztult ismereteket mindenki számára hozzáférhetővé tegye.

Kérem, vegyen részt ebben a munkában. Legyen szövetségesünk a Kárpát-medence természeti értékeinek megőrzésében, ossza meg tudását, tapasztalatait mindazokkal, akik ezen fáradoznak.

Budapest, 2014. augusztus 12.

                                                                                                                                                                                      Haraszthy László

                                                                                                                                                                                      alapító főszerkesztő